توجه:به دلیل مشکلات پیش آمده برای اینترنت در صورتی که موفق به پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی نشده اید از طریق کارت به کارت به شماره 6037/6975/1507/3028 بانک صادرات بنام آقای مجید علیجانی اقدام نمایید.

قوانین

_هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.

_درصورت انصراف مشتری ازخرید 10درصد مبلغ واریزشده کثر خواهد شد.

_گارانتی فنرها شامل شکستن وافت فنرمیباشد.

_گارانتی کمک فنرهاشامل خالی شدن گاز داخل پوسته یاروغن زدگی می شود ودرصورتی که به بدنه کمک فنر ضربه وارد شده باشد شامل گارانتی نمیشود.