قوانین

_هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.

_درصورت انصراف مشتری ازخرید 10درصد مبلغ واریزشده کثر خواهد شد.

_گارانتی فنرها شامل شکستن وافت فنرمیباشد.

_گارانتی کمک فنرهاشامل خالی شدن گاز داخل پوسته یاروغن زدگی می شود ودرصورتی که به بدنه کمک فنر ضربه وارد شده باشد شامل گارانتی نمیشود.